Statut klubu

STATUT AUTO MOTO KLUBU „RZEMIEŚLNIK”

w Przasnyszu

 

 PRZASNYSZ 05.09.2012 r.

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Auto Moto Klub „Rzemieślnik” i zwane jest w dalszej treści statutu Automotoklubem.

§2

Automotoklub jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania i uprawiania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§3

Siedzibą Automotoklubu jest miasto Przasnysz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.

§4

Automotoklub posiada osobowość prawną.

§5

Automotoklub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Automotoklub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7

Automotoklub używa pieczęci okrągłej o treści: „Auto Moto Klub Rzemieślnik”.

Automotoklub używa również pieczęci podłużnej o treści: „Auto Moto Klub Rzemieślnik”, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Cele działania Automotoklubu są następujące:

 • inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
 • rozwijanie sportu samochodowego, motocyklowego i rowerowego;
 • rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej;
 • kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
 • integrowanie środowiska automobilistów oraz cyklistów;
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu
 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy motoryzacyjnej oraz zasad ruchu drogowego
 • integrowanie organizacji pozarządowych,
 • promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym, jak również z politykami,
 • działalność na rzecz nauki, oświaty i kultury,
 • działalność na rozpowszechniania rzecz kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska,
 • dobroczynność,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju regionu,
 • inicjowanie, wspieranie, pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dla społeczności lokalnej
 • wspieranie rozpowszechniania informatyzacji w społeczeństwie 50+,
 • wzmacnianie więzi miejscowej ludności z mała ojczyzna,
 • działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
 • promocja regionu, poprawa jego walorów estetycznych,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 • poszerzanie grona sympatyków regionu,
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój najmłodszych,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa,
 • działalność na rzecz propagowania sieci Internet,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • pomoc ofiarom klęsk, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica,

 

§9

Cele swe Automotoklub realizuje przez:

 • zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
 • inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i

innymi organizacjami;

 • organizowanie zawodów, wyścigów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych oraz rowerowych;
 • organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
 • udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
 • prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 • prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z motoryzacją;
 • udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
 • organizowanie życia klubowego;
 • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automotoklubu;
 • wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lubgospodarcze;
 • przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;

 

Rozdział III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 

Członkowie Automotoklubu dzielą się na:

 • członków rzeczywistych;
 • członków honorowych;
 • członków wspierających.
§11

Członkiem rzeczywistym Automotoklubu może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, z rekomendacją dwóch członków wprowadzających i wniesie opłatę wpisową, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Automotoklubu.

§12

Członek rzeczywisty ma prawo:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Automotoklubu, po uzyskaniu pełnoletniości;
 • zgłaszać postulaty i wnioski do władz Automotoklubu;
 • uczestniczyć w działalności Automotoklubu w wybranych przez siebie dziedzinach;
 • korzystać ze świadczeń Automotoklubu na ustalonych zasadach;
 • uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez Automotoklub, na zasadach ustalonych w regulaminach;
 • nosić odznaki i używać barw
§13

Członek rzeczywisty jest obowiązany:

 • brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Automotoklubu;
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automotoklubu;
 • regularnie opłacać składki członkowskie;
 • dbać o dobre imię Automotoklubu i strzec godności członka Automotoklubu;
 • postępować zgodnie z interesem Automotoklubu i chronić majątek Automotoklubu jak dobro własne.
§14
 1. Godność „Honorowego Członka Automotoklubu Rzemieślnik” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla Automotoklubu „Rzemieślnik.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi
 3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
§15
 1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Automobilklubie za pośrednictwem swego
 2. Członek wspierający ma wyłącznie głos
 3. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Automotoklubu, używać jego znaku i barw na uzgodnionych

 

 1. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automotoklubu oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.
§16
 1. Członkostwo w Automobilklubie ustaje wskutek:
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
 • niepłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres 1 roku;
 • wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Automotoklubu i działania na szkodę
 • absencji na ponad 50 % imprez klubowych, zatwierdzonych przez Zarząd na dany rok
  1. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2, 3 i 4 członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o ustaniu członkostwa.
§17
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie Automotoklubu mogą być nagradzani i
 2. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Automotoklubu, mogą być nakładane przez Sąd Koleżeński następujące kary:
  • upomnienie;
  • nagana;
  • zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony;
  • zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony;
  • zawieszenie w prawach członka na czas określony;

 

Rozdział IV: WŁADZE AUTOMOTOKLUBU

§18

 

Władzami Automotoklubu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd Automotoklubu, zwany „Zarządem”;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Sąd Koleżeński.
§19

Kadencja władz Automotoklubu trwa 4 lata.

§20
 1. Wybory do władz Automotoklubu są
 2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków ma prawo uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 1. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Automotoklubu wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków mają prawo uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§21
 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Automotoklubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 1. Głosowania odbywają się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§22

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 3. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Automotoklubu zawiadamia członków rzeczywistych i członków honorowych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • uchwalanie kierunków i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Automotoklubu;
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 • uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 • nadawanie, na wniosek Zarządu, godności „Honorowego Członka Automotoklubu Rzemieślnik” oraz „Honorowego Prezesa Automotoklubu Rzemieślnik”;
 • uchwalanie statutu i jego zmian;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Automotoklubu i przeznaczenia jego majątku;
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady, w tym odwołań od uchwał władz Automotoklubu w przedmiocie pozbawienia członkostwa.
 • ustalanie wielkości wpisowego do Automotoklubu oraz wysokości składek dla członków Automotoklubu
§24

Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§25

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Automotoklubu

 

 

§26
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:
  • na wniosek Zarządu;
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

ZARZĄD

§27

Zarząd jest najwyższą władzą Automotoklubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

§28
 1. Zarząd składa się z nie więcej niż 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
 1. Zarząd, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 5. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu.
 6. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Automotoklubem, Zarząd może powoływać, spośród członków Automotoklubu, zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Automotoklubu.
§29

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Automotoklubu przez podejmowanie stosownych uchwał;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • określanie struktury organizacyjnej Automotoklubu;
 • uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;
 • składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzenie Członków;
 • wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności „Honorowego Członka Automotoklubu Rzemieślnik” oraz „Honorowego Prezesa Automotoklubu Rzemieślnik”;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Automotoklubu;
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 • przyznawanie wyróżnień i nagród członkom Automotoklubu;
 • podpisywanie umów o współpracy z innymi jednostkami i organizacjami
§30

  

KOMISJA REWIZYJNA

§31

 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automotoklubu.

§32
 1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Liczba uzyskanych głosów decyduje o piastowanej funkcji w Komisji Rewizyjnej i tak członek, który uzyskał największą liczbę głosów sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, następny zastępcę przewodniczącego a kolejny sekretarza.
 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane z Automotoklubem umową o pracę.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
 3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią
§33

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie okresowych, przynajmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Automotoklubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod

względem celowości, gospodarności i rzetelności, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;

 • składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków absolutorium

ustępującemu Zarządowi;

 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Automotoklubu.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§34

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków i sprawuje swą funkcję
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  • rozstrzyganie sporów między członkami;
  • podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę
 4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do składu odwoławczego Sądu, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie rozpatruje Sąd z pominięciem tych jego członków, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
 1. Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie. Odwołanie rozpatruje w składzie nie mniejszym niż trzyosobowy. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Orzeczenie Sądu jest obowiązujące od chwili jego wydania.
 1. Szczegółowy tryb postępowania oraz zakres rozpatrywanych spraw określa regulamin Sądu Koleżeńskiego.

 

ROZDZIAŁ V: STRUKTURA

§35
 
 1. Struktura organizacyjna Automotoklubu obejmuje:
  • władze;
  • jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;
 2. Jednostki organizacyjne, np. komisje, koła, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Automotoklubu, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Automotoklubu, dla realizacji którego jednostka ma być powołana.
 1. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 5 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 1. Kadencja rady jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją władz
 2. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy rady jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE

§36

 

 1. Majątek Automotoklubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Automotoklubu składają się wpływy:
 • ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków;
 • z dochodów z działalności gospodarczej;
 • z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;
 • z dochodów z własnej działalności statutowej;
 • z dochodów z majątku;
 • z ofiarności publicznej;
 • z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
§37

Automotoklub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej, jaki zostanie osiągnięty, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§38

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automotoklubu, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i członka Zarządu, a w razie jego nieobecności – wiceprezesa i członka Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU

§39

 

Zmiany statutu Automotoklubu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.

§40
 1. Rozwiązanie Automotoklubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Automotoklubu powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.

 

Back to top